Image Alt

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Občianskeho združenia ALBRECHT FORUM, o.z., Na vŕšku 1, 811 01 Bratislava, IČO:42182255, DIČ: 2023168598

 

1. Základné pojmy a všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) záväzne upravujú vzťahy medzi kupujúcim (ďalej len „Kupujúci“) a predávajúcim, ktorým je ALBRECHT FORUM, o.z., Na vŕšku 1, 811 01 Bratislava, IČO:42182255, DIČ: 2023168598 (ďalej len „Predávajúci“) v oblasti predaja predmetov, ktorých výnos je určený pre príjem verejnej zbierky „Obnova národnej kultúrnej pamiatky – Domu Albrechtovcov 2020/2021“ zapísanej v registri verejných zbierok pod číslom 000-2020-0020973.

1.2. Predávajúci prevádzkuje na internetovej stránke www.albrechtforum.com internetový predaj predmetov (ďalej len „e-shop“), v ktorom ponúka predmety v dostupnom počte kupujúcim do ich vlastníctva.

1.3. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi bez výhrad súhlasí. Na tieto VOP je kupujúci pred vlastným uskutočnením objednávky Predávajúcim dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa s nimi pozorne zoznámiť.

1.4. Predávajúcim je organizácia:

ALBRECHT FORUM, o.z.

Na vŕšku 1

811 01 Bratislava

IČO:42182255

1.5. Kupujúci:

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Akceptovaním zmluvy prejavuje svoju vôľu prispieť do verejnej zbierky „Obnova národnej kultúrnej pamiatky – Domu Albrechtovcov 2020/2021“ formou kúpy predmetov určenej na predaj v predmetnej verejnej zbierke.

1.6. Kupujúci pre účely uvedené v bode 1.1. odovzdáva Predávajúcemu svoje kontaktné údaje, potrebné pre vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

1.7. Právne vzťahy Predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky  zákonník a ďalej zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v aktuálnom znení.

2. Uzavretie kúpnej zmluvy 

2.1. Predávajúci ponúka predmet na predaj jeho umiestnením na internetovej stránke e-shopu. Ohľadne predaja tovaru prostredníctvom e-shopu vzniká medzi Kupujúcim a Predávajúcim kúpna zmluva na diaľku, ako je upravené ďalej. K uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku dochádza prostredníctvom objednávky Kupujúceho, ktorá je ponukou k uzavretiu kúpnej zmluvy a prijatím objednávky (ponuky) Predávajúcim. Oznámením o prijatí objednávky (ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy) dochádza medzi Kupujúcim a Predávajúcim k uzavretiu kúpnej zmluvy.

2.2. Objednávka/Ponuka na uzatvorenie kúpnej zmluvy 

Kupujúci odosiela svoju objednávku Predávajúcemu prostredníctvom vyplnenia a odoslania objednávkového formulára v rámci e-shopu. Kupujúci je povinný vyplniť aspoň tie údaje v objednávkovom formulári, ktoré sú označené ako povinné; bez ich vyplnenia nie je možné objednávku odoslať a nemôže dôjsť k uzavretiu kúpnej zmluvy.Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

2.3. Zrušenie objednávky 

Objednávku môže kupujúci zrušiť na telefónnom čísle +4212905 871 868 alebo emaileinfo@albrechtforum.eunajneskôr do prijatia objednávky podľa bodu 2.4.

2.4. Prijatie objednávky 

Predávajúci potvrdí prijatie objednávky a tým uzavretie kúpnej zmluvy Kupujúcemu  prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail), a to na e-mailovú adresu zadanú Kupujúcim v jeho objednávke. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza doručením potvrdenia o prijatí objednávky na Kupujúcim zadanú e-mailovú adresu.

2.5. Uzatvorenú kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

3.  Odstúpenie od zmluvy

3.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (napr. e-knihy, software a pod.). V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

3.2. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

3.2.1. predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače,

3.2.2. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Kupujúci tento obal rozbalil,

3.2.3. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho a tento vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

3.2.4. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru.

3.2.5. pri predaji diel výtvarného umenia sa bude postupovať podľa článku 9.

3.3. Právo na odstúpenie od zmluvy je Kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak  bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva (resp. zmluva o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči) ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže Kupujúci uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých titulov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

3.4. Kupujúci je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu ALBRECHT FORUM o.z., Na vŕšku 1, 811 01 Bratislava, odporúča sa tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, tovar Kupujúci nesmie zasielať dobierkou. Balík musí obsahovať kópiu daňového dokladu ktorú mu Predávajúci odovzdal spolu s tovarom. Tovar sa dá vrátiť aj osobne v sídle Predávajúceho. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša Kupujúci.

3.5. Tovar musí byť doručený kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

3.6. Kúpnu cenu Predávajúci vráti najneskôr do 14 dní na účet, ktorý Kupujúci uviedol, pokiaľ sa nedohodnú inak. Kúpnu cenu však Predávajúci nie je povinný vrátiť, dokým mu nie je vrátený tovar. Pri odstúpení od zmluvy bude Predávajúci refundovať náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia (t. j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou). V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy bude tovar Kupujúcemu vrátený na jeho náklady.

4. Spoločné ustanovenia zmluvy

4.1. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe kúpnej zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené  súdmi Slovenskej republiky.

4.2. Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

4.3. Uzavretá kúpna zmluva je Predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. 

4.4. Tieto VOP sú obsiahnuté na webových stránkach e-shopu www.albrechtforum.com a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia Kupujúcim.

4.5. Náklady na uzavretie kúpnej zmluvy Kupujúcim – použitie prostriedkov komunikácie na diaľku (internet) – znáša Kupujúci a závisí na ním používaných prostriedkoch komunikácie na diaľku a cenách za ich použitie.

5. Cenové podmienky

5.1. Kupujúci kupuje tovar v e-shope za tam uvedené ceny. Odoslaním objednávky Kupujúci akceptuje kúpnu cenu tovaru podľa ponuky Predávajúceho v e-shope.

5.2. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú konečné. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom predmete nie je uvedené inak. Kúpna cena tovaru uvedená v e-shope je konečná.

5.3. Kúpna cena tovaru platí vždy v okamihu odoslania objednávky Kupujúcim bez ohľadu na jej neskoršie zmeny.

5.4. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na internetovej stránke www.albrechtforum.com s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na uvedenej internetovej stránke www.albrechtforum.com. Pre Kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie ceny tovaru Predávajúcim v čase od odoslania objednávky Kupujúcim po doručenie objednaného tovaru alebo v priebehu reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru nemá vplyv na cenu už objednaného tovaru. Kupujúci si je vedomý, že v prípade zníženia tovaru v čase od odoslania objednávky až po ukončenie prípadného reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru, nemá nárok na vrátenie časti kúpnej ceny za tovar vo výške rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu. 

5.5. V prípade, ak sa na internetovej stránke www.albrechtforum.com objaví pri niektorom predmete cena evidentne chybná, napr. ak ide o predmet bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena „0 EUR“ alebo „1 EUR“, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť. 

5.6. Popri kúpnej cene nesie Kupujúci prípadne ešte náklady na:

a) dopravu tovaru, a to podľa jeho voľby pri objednaní predmetu a v cene, ktorá je uvádzaná v e-shope, 

b) vykonanie platby kúpnej ceny, a to podľa ním vykonanej voľby spôsobu platenia kúpnej ceny, náklady na vykonanie platby kúpnej ceny závisia od poskytovateľa týchto služieb Kupujúcemu.

6. Platobné podmienky

6.1. Kupujúci si môže pri objednávke tovaru zvoliť jeden z ponúkaných spôsobov platenia tovaru.

6.2. Predávajúci predpokladá a umožňuje tieto spôsoby platenia ceny predmetu:

a) hotovosťou a následným prebratím predmetu v sídle predávajúceho;

b) platobnou kartou;

c) bankovým prevodom na účet verejnej zbierky SK57 1100 0000 0029 2589 4965;

6.3. Potvrdením objednávky kupujúci súhlasí s povinnosťou platby.

7. Zodpovednosť za vady

7.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí, alebo ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe.

7.2. Podrobnosti uplatňovania nárokov zo zodpovednosti za vady sú upravené v Reklamačnom poriadku.

8. Dodacie podmienky

8.1. Kupujúci si prevezme tovar osobne v sídle Predávajúceho:

ALBRECHT FORUM, o.z., Na vŕšku 1, 811 01 Bratislava, tel: 0905 871 868

8.2. Tovar bude pripravený k odberu v deň nasledujúci po prijatí platby na účet predávajúceho.

8.3. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

9.  Osobitné podmienky pre predaj diel výtvarného umenia

9.1. V prípade, ak je predmetom predaja dielo výtvarného umenia platia tieto osobitné podmienky:

9.1.1. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy po prevzatí tovaru.

9.1.2. Kupujúci preberá dielo ako stojí a leží, t.j. predávajúci nezodpovedá za vady diela po ich prevzatí kupujúcim.

9.1.3. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy najneskôr do prevzatia tovaru.

9.2. V otázkach neupravených v tomto článku sa primerane použijú ustanovenia týchto VOP.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Tieto VOP sú platné od 15.10.2020.

10.2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením ich nového znenia na internetových stránkach e-shopu.

10.3. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky Kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

10.4. Predávajúci si vyhradzuje použitie týchto VOP pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom e-shopu a neakceptuje žiadne všeobecné obchodné podmienky kupujúcich. 

10.5. Predávajúci a Kupujúci súhlasia s tým, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik kúpnej zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

 

ALBRECHT FORUM, o.z. Na vŕšku 1 811 01 Bratislava info@albrechtforum.eu +421 908 709 895, +421 905 871 868