Image Alt

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Občianskeho združenia ALBRECHT FORUM, o.z., Na vŕšku 1, 811 01 Bratislava, IČO:42182255, DIČ: 2023168598

 

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tento reklamačný poriadok sa použije na tovar predávaný občianskym združením ALBRECHT FORUM, o.z., Na vŕšku 1, 811 01 Bratislava, IČO:42182255, DIČ: 2023168598 (ďalej len „Predávajúci“).

1.2. Tovar musí mať požadovanú obvyklú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.

1.3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri jej prevzatí Kupujúcim a počas záručnej doby. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

1.4. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak ním je dielo výtvarného umenia, po jeho prevzatí kupujúcim.

1.5. Záručná doba je stanovená príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pokiaľ nie je  dlhšia záručná doba stanovená výrobcom.

1.6. Ako záručný list tovaru slúži nákupný doklad, pokiaľ nie je vystavený osobitný záručný list.

2. Lehoty na uplatnenie reklamácie

2.1. Všeobecná záručná lehota je dvadsaťštyri mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

2.2. Práva zo zodpovednosti za vady musí Kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.

3. Miesto uplatnenia reklamácie

3.1. Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady u zástupcu Predávajúceho. Ak je tovar naďalej používaný Kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, Predávajúci reklamáciu neuzná.

3.2. Zástupca Predávajúceho vystaví Kupujúcemu reklamačný list, v ktorom uvedie druh tovaru, kedy bol zakúpený, jeho cenu, rozsah vady, dátum vystavenia reklamačného listu a Kupujúci svojím podpisom potvrdí odovzdanie reklamovaného tovaru.

3.3. Predávajúci prostredníctvom svojho zodpovedného pracovníka do 3 pracovných dní určí, či je vada odstrániteľná alebo neodstrániteľná.

4. Odstrániteľné vady

4.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a Predávajúci je povinný túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

4.2. Za odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru.

4.3. V prípade, že predaná vec ešte nebola použitá môže Kupujúci požadovať výmenu tovaru. To isté môže kupujúci žiadať vo vzťahu k súčasti veci, ak s vada týka len tejto súčasti.

4.4. Predávajúci má možnosť namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za vec bez vady.

4.5. Ak ide o odstrániteľné vady, avšak Kupujúci nemôže vec pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet opráv riadne užívať, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

4.6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

5. Neodstrániteľné vady

5.1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.2. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovar. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania.

Tento reklamačný poriadok je platný od 15.10.2020.

ALBRECHT FORUM, o.z. Na vŕšku 1 811 01 Bratislava info@albrechtforum.eu +421 908 709 895, +421 905 871 868